Personuppgifter & FAQ

Personlig information är information som kan kopplas till dig som person. Det kan vara namn och kontaktinformation, men också annan information som kan länkas indirekt till dig. För Confex är det viktigt att du vet vilken personlig information vi behandlar, så att du kan skydda dina rättigheter enligt sekretesslagarna.

FAQ

Hur har ni fått tag i min e-post?
Varför får jag e-post från er?
Hur stoppar jag e-post från er?
Vad gör jag om jag fortsätter att få e-post från er efter det att jag avslutat prenumerationen?
Kan e-post skickas utan samtycke enligt GDPR?
Vilka rättigheter har jag?

Personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter.

Introduktion

Personlig information är information som kan kopplas till dig som person. Det kan vara namn och kontaktinformation, men också annan information som kan länkas indirekt till dig. För Confex är det viktigt att du vet vilken personlig information vi behandlar, så att du kan skydda dina rättigheter enligt sekretesslagarna.

Confex Sverige AB är en kommersiell kursleverantör som vänder sig till arbetslivet. Vi använder dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig relevanta kurser, examensmöjligheter och certifieringar samt för att uppdatera dig på specifika ämnesområden. Din integritet är viktig och denna sekretesspolicy beskriver all relevant information om vilka personuppgifter som samlas in, varför vi gör det och vilka rättigheter du har.

VD på Confex är övergripande ansvarig för hur verksamheten behandlar personuppgifter.

Kontaktuppgifter

 • Confex Sverige AB
 • Kungsportsavenyn 37, 411 36 Göteborg
 • E-post: info@confex.se
 • Telefon: +46 (0)8-28 43 99
 • Org.nr: 556 641-2085

Information om behandling av personuppgifter

Confex samlar inte in information om dig, såvida du inte har lämnat ut dina personuppgifter på eget initiativ, eller om du, myndigheter eller din arbetsgivare har publicerat information öppet på internet. Vi använder endast öppna källor på internet. Detta är främst Linkedin, arbetsgivarens webbplats och uppgifter från Näringslivsregistret.

Confex lagrar följande personuppgifter

 • Kontaktinformation: Förnamn, efternamn, syntax, e-post, titel, kön, avdelning och telefonnummer.
 • Företagsinformation: Namn, adressinformation, GPS-koordinater, företagsidentitetsnummer, företagsnummer, anställda, försäljning, NACE-koder, IP-adresser, e-postdomän, land, e-post, telefonnummer, företagsdomän, kontakta oss URL, företagets e-post och e-postmönster.
 • Shoppinghistorik: Produkt, pris, inköpsdatum, inköpsmedium och produktkategori.
 • E-post: Öppna, klicka, avsluta prenumerationen och bounce via e-post.
 • Nyhetsbreven: Öppning, klick och bounce på nyhetsbrev.
 • Besök på hemsidan. Klick på annonser i nyhetsbrev och webbsida. Klick på artikeln i nyhetsbrevet och på webbsidan.
 • E-post: Öppning, klick, avanmälning och bounce på e-post. Besök på webbsidan.
 • Utvärderingar: Deltagarens namn, kurs, stad och kursdatum. Deltagarens betyg på kursen gällande innehåll och kursledare, kommentarer till kursen och godkännande för användning av kommentarer för reklamändamål.
 • Prenumeration: Produkt, pris, användning, inloggningsnamn, betalningsstatus, betalningsdatum, förnyelsedatum och ändring av produktåtkomst.
 • Betalningshistorik: Organisationsnummer, beställarens namn, e-post och telefon samt orderdatum, betalningsdatum, förfallodatum, artikelnummer och artikelnamn
 • Fakturauppgifter: Organisationsnummer, beställarens namn, e-post och telefon samt orderdatum, betalningsdatum, förfallodatum, artikelnummer och artikelnamn
 • Examensresultat: Namn, e-post, produkt, resultat och datum

Personuppgifter som Confex lagrar har följande syften:

 • Kontaktinformation: Skicka annonser, ge tillgång till produkten, informera kursledaren, informera kursplatsen, ge praktisk information och skicka nyhetsbrev
 • Företagsinformation: Fakturering och tillgång till företagslösningar
 • Shoppinghistorik: Ge tillgång till produkt, faktura, anpassa reklam och utbildningskurser
 • E-post: Anpassa reklammeddelanden i innehåll och frekvens
 • Nyhetsbrev: Anpassa innehåll
 • Utvärderingar: Förbättra produkten, mäta kundtillfredsställelse och få kundutlåtanden
 • Examen: Tillgång till lösning, utvärdering av svar och certifiering
 • Prenumeration: Tillgång till köpt produkt
 • Betalningshistorik: Uppföljning av redovisning och hantering av tillgång till inköpt produkt
 • Fakturauppgifter: Fakturera och ge tillgång till köpt produkt eller prenumeration

Punktlistan nedan visar varför vi lagrar personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter: Berättigat interesse, jfr. GDPR artikkel 6 pkt. f.
 • Företasuppgifter: Berättigat intresse, jfr. GDPR artikkel 6 pkt. f.
 • Inköpssstatistik: Nödvändigt för att uppfylla ett avtal, jfr. GDPR artikkel 6 pkt. b
 • E-postutskick: Berättigat intresse, jfr. GDPR artikkel 6 pkt. f.
 • Nyhetsbrev: Samtycke om lagring, jfr. GDPR artikkel 6 pkt. a
 • Utvärderingar: Samtycke till lagring, jfr. GDPR artikkel 6 pkt. a
 • Examen: Nödvändig för att uppfylla ett avtal, jfr. GDPR artikkel 6 pkt. b
 • Abonnemang: Nödvändig för att uppfylla ett avtal, jfr. GDPR artikkel pkt. 6 b
 • Betalningshistorik: Laglig skyldighet, jfr. GDPR artikkel 6 pkt. c
 • Fakturauppgifter: Nödvändig för att uppfylla ett avtal, jfr. GDPR artikkel 6 pkt. b
 • I avsnittet ”Confexs hänvisning till legitimt intresse” svarar tydligt på varför vi lagrar uppgifterna.

Hur länge lagras de olika personuppgifterna?

Personliga uppgifter lagras aldrig längre än nödvändigt. Confexs lagringstider är följande:

 • Kontaktinformation: 9 månader efter avslutad kundrelation eller avregistrering
 • Företagsinformation: Företagets livstid
 • Shoppinghistorik: 9 månader efter avslutad kundrelation eller vid avregistrering
 • E-postaktivitet: 9 månader efter avslutad kundrelation eller genom avbeställning
 • Nyhetsbrev: 9 månader från det att prenumerationen avslutas
 • Utvärderingar: anonymiseras efter 12 månader. Undantag gäller godkända kunduttalanden.
 • Examen: 9 månader från avslutad kurs
 • Prenumeration: 9 månader efter avslutad kundrelation
 • Betalningshistorik: 5 år
 • Fakturauppgifter: 5 år

Confexs hänvisning till legitimt intresse

I vissa situationer hänvisar Confex på företagets legitima intressen av att samla in och behandla personuppgifter. För dessa situationer har en omfattande bedömning gjorts av hur behandlingen påverkar din integritet. Confex väljer konsekvent den behandling som är minst påträngande och som bäst skyddar integriteten.

En grundlig och involverande bedömning har gjorts av företagets legitima intresse.

Huvudpunkterna i denna bedömning är följande:

 • Confex erbjuder tjänster som enbart är avsedda att stärka kompetensen inom olika områden. I ett livslångt lärande perspektiv, där kompetensuppbyggnad är centralt, måste detta anses vara mycket viktigt. Både för samhället som helhet, för företaget, ledningen och den enskilda medarbetaren.
 • E-postmarknadsföring är en digitaliserad version av att skicka inbjudningar på papper via e-post. En digital leverans är till stor nytta för miljön i form av minskat pappers- och energibehov. Ur ett globalt hållbarhetsperspektiv är miljöbesparingarna från att använda digital marknadsföring istället för direkt marknadsföring vis post enorma.
 • Confex använder endast öppna och tillgängliga källor. Till exempel kan en öppen arbetsprofil på LinkedIn eller på företagets webbplats tolkas så att den här medarbetaren eller chefen är mottaglig för information som är mycket relevant för hans eller hennes vardagliga arbete. I detta fall; kompetenshöjande tjänster inom hans eller hennes ansvarsområde.

Detaljerad bedömning av vårt legitima intresse

Bedömningen visar följande:

1. Företagets intresse

Vilka fördelar är det gentemot företaget?

Sammanfattningsvis är fördelen som Confex uppnår med behandlingen att upprätthålla ett etablerat mönster för marknadsföring, försäljning och genomförande av åtgärder för kompetensutveckling och uppdatering i arbetslivet. Detta mönster har etablerats under många decennier och är avgörande för att företaget ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot ägare, anställda, leverantörer och kunder.

Med uppgifterna kan Confex mot kund:

 • Erbjuda, underhålla, förbättra och utveckla sina kurser och tjänster till stort värde för både företaget och kunderna.
 • Informera kunder om produkter och tjänster
 • Skicka marknadskommunikation som är relevant på kurser och tjänster till noggrant utvalda företag
 • Hantera stopplistor och avsluta prenumerationer
 • Utföra undersökning mot öppet tillgängliga kontaktuppgifter i arbetslivet
 • Hantera kurser, deltagare, kursledare och lokaler
 • Utföra examinationer och certifiera kurser
 • Analysera användningen av produkter och tjänster
 • Uppfylla kraven för relevant kursinnehåll enligt standard ST-0008 Certified Learning Programs
 • Hantera avvikelser enligt kvalitetssystemet ISO 9001
 • Analysera trender
 • Bedömma effekten av marknadsföring och försäljning
 • Anpassa kundupplevelsen på webbplatser och i marknadskommunikation
 • Få feedback från användare och deltagare
 • Hantera förfrågningar och klagomål mot kundservice
 • Tillåta användare att ge feedback om kurser, tjänster och underleverantörer
 • Identifiera obehörigt beteende för säkra webbplatser och datorsystem

Hur viktiga är dessa fördelar för verksamheten?

Fördelarna är avgörande för företagets existens.

Har behandlingen allmänt intresse eller tjänar den ideella intressen som gynnar fler människor?

Behandlingen är viktig för att stödja kommersiella platser för kurserna, främst hotellbranschen, samt etablerade kursledare från olika företag (både privata och offentliga). Behandlingen är också viktig för att säkerställa att arbetslivet erbjuder livslångt lärande genom öppen och tillgänglig information om relevant kompetensutveckling för den enskilda medarbetaren eller chefen. Den öppna kommunikationen ger dem både en säker och tillräcklig grund för att bedöma olika erbjudanden och fatta beslut om deras egen kompetensutveckling.

Behandlingen är också avgörande för att upprätthålla kvalitet på företags- och produktnivå, genom standarderna ISO 9001 respektive ST-0008 Certified Learning Programs.

2. Integritetshänsyn

Vilken typ av personlig information är inblandad

Confex samlar inte känslig eller personskyddad information. Den personliga informationen som används för den anställde eller chefen finns redan offentligt tillgänglig på LinkedIn eller arbetsgivarens webbplats.

Individens integritet och hur informationen används

Ingen persons integritet påverkas. Informationen har redan publicerats av personen själv eller av arbetsgivaren. Det finns inget olämpligt i förbindelse med hanteringen.

Sammankopplingen mellan olika typer av personliga uppgifter

Köphistorik, e-posthantering och besök på produktsidor är länkade till personen för att säkerställa att relevant information ges. Confex lägger stor vikt vid att irrelevant innehåll inte distribueras. Den enskilda medarbetaren eller chefen ska erbjudas tjänster för kompetensutveckling och professionell uppdatering i förhållande till det antagna intresset eller preferensen.

Utlämnande av personlig information eller delning med andra företag

Confex publicerar endast kunduttalanden med den berörda personens samtycke. I vissa fall kan denna information delas med kursleverantörer eller kursplatser, men endast i syfte att öka kvaliteten på kursen. I sådana fall kommer kundutlåtandet också att anonymiseras.

Åsikter från de som är berörda

Våren 2021 genomförde Norstat en omfattande undersökning riktad mot arbetslivet. Frågorna handlar om reklam på arbetsplatsen. Här är svar på några huvudpunkter (hela undersökningen finns att finna under huvudmenyn):

På frågan "I vilken utsträckning anser du det vara kränkande din e-postadress lagras i en databas i syfte att ge dig relevant marknadsföring för din arbetssituation?"

Svaren visar att 8% känner sig mycket kränkta medan 15% känner sig väldigt lite kränkta. Andra svar vägs mot lite kränkta.

På frågan "Tänk på e-postreklam du får som riktar sig till företaget/organisationen" svarar en stor andel positivt:

 • Bra när information är relevant: 52%
 • Ibland är det bra erbjudanden: 18%
 • Håller mig informerad på jobbet: 13%

Den positiva inställningen till relevant reklam via e-post återspeglas i andelen anställda som vidarebefordrar e-postmeddelandena. Här svarar knappt hälften (45%) att de ibland vidarebefordrar relevant marknadsföring till kollegor.

Synen på reklam är naturligtvis något splittrad, men under ¼ säger att de önskar ha sin e-postadress helt skyddad från reklam.

När det gäller användningen av personuppgifter i samband med förbättring och leverans av kurser och lärande indikerar 97% kundnöjdhet inom Icon Media Group att de har en positiv inställning till behandlingen.

Positiva konsekvenser av behandlingen

Uppgifterna ger god och effektiv tillgång till information om relevant kompetensutveckling för individen, kollegor och företaget som helhet. Detta är i linje med individens syfte att publicera sin information öppet på internet.

Viljan att bli kontaktad är tydlig i fallet att LinkedIn förlorade för HiQ Labs i september 2019:

«"There is little evidence that LinkedIn users who choose to make their profiles public actually maintain an expectation of privacy with respect to the information that they post publicly, and it is doubtful that they do," wrote circuit judge Marsha Berzon.

"And as to the publicly available profiles, the users quite evidently intend them to be accessed by others."»

Källor:

https://www.forbes.com/sites/emmawoollacott/2019/09/10/linkedin-data-scraping-ruled-legal/#7bd97d261b54

https://en.wikipedia.org/wiki/HiQ_Labs_v._LinkedIn

Norstats undersökning innehöll också följande frågeställningar: "Det är bra att kunna få information om tjänster och produkter som kan vara relevanta för mitt jobb / min position. I vilken utsträckning är du oense eller instämmer i detta påstående?"

Här fördelades svaren enligt följande:

1=I liten grad: 15%

2: 17%

3: 28%

4: 30%

5=I stor grad: 11%

Av svaren kan man utläsa att 7 av 10 anställda (69%) är positiva till att motta relevant reklam.

Så många som 2/3 av respondenerna har köpt en tjänst eller produkt det senaste året efter att ha fått marknadsföring via e-post. Mer än 9/10 var nöjda med köpen.

Möjliga negativa konsekvenser

Behandlingen av uppgifterna har inga negativa konsekvenser i form av utestängning, diskriminering eller förtal. Det finns inte heller något i uppgifterna som bidrar till att skapa rädsla, oroligheter eller som får anställda eller chefer att moderera sina uttalanden. Behandlingen ger inte heller anledning till oro för att dessa personer övervakas (kylningseffekt).

Informationssäkerhet

Åtkomst till personuppgifter säkerställs med tvåfaktorautentisering. Dessutom lagras data i krypterad form, i den mån det är möjligt. Allt har gjorts för att minska risken för att personuppgifter kommer i fel händer.

Inga personuppgifter för minderåriga lagras

Confex lagrar endast data om personer i aktiva yrkesroller. Företaget har inga data, i någon form, om minderåriga.

3. Confexs tilltag för att minimera integritetskonsekvenserna

Du kan motsäga dig att Confex använder din personliga information. Du gör detta genom att avregistrera dig via en länk till ett nyhetsbrev eller genom att skicka ett e-postmeddelande till nyhetsbrev@Confex.se

Confexs system är byggda från grunden med inbyggd integritet. Företaget har också genomfört flera åtgärder och överväger kontinuerligt nya säkerhetsåtgärder för att minimera sekretesskonsekvenserna.

4. Slutsummering

Baserat på ovanstående drar Confex slutsatsen att sekretesskonsekvenserna är små. Företagets legitima intressen skyddas och individens integritet beaktas.

Relationer med andra företag

Följande kategorier av avtalspartner är mottagare av olika personuppgifter:

 • Kursadministrationssystem
 • Kursledare
 • Kursplatser
 • Redovisningssystemet
 • E-postsystem
 • Molnlagringstjänster

Information som överförs till en tredje part

Confex använder olika molnbaserade e-postsystem med servrar i USA.

Den överförda informationen är e-postadresser. Leverantörer ger garantier i enlighet med kapitel 5 i sekretessförordningen.

Dina rättigheter

Confex behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen samt gällande regler och förordningar.

Din personliga information tillhör dig och du har rätt att:

 • Begära en översikt av vilken personlig information Confex har om dig
 • Begära att personlig information som är felaktig eller ofullständig korrigeras eller ändras
 • Begära att din personliga information raderas
 • Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
 • Begära överföring av din personliga information till en tredje part som tillhandahåller tjänster
 • Gör invändningar mot Confexs sätt att behandla dina personuppgifter, i fall där vi anser att behandlingen är nödvändig för att Confex ska kunna uppfylla sitt legitima intresse.
 • Korrigera eller dra tillbaka ditt samtycke till Confex
 • Klaga på Confexs behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (Svenske Datainspektionen)

Informationssäkerhet

Confex skyddar dina personuppgifter genom både fysisk och virtuell åtkomst och åtkomstkontroll. Företagets system är byggda från grunden med inbyggd integritet. Confex har genomfört åtgärder och överväger kontinuerligt nya säkerhetsåtgärder för att minimera konsekvenser för privatlivet.

Automatiserade individuella beslut

Inga automatiserade individuella beslut äger rum.